Céljaink

A félévszázados Collegium jelentős múltú épület: az emigrációs magyar értelmiség számottevő része ennek az intézménynek, és főleg az intézményt vezető atyáknak köszönheti felemelkedését és nyugaton való meggyökerezését.

Magyarországon, a negyven évig tartó kommunista uralom idején a keresztény meggyőződésű értelmiségiek súlyosan hátrányos megkülönböztetést szenvedtek. A politikai rendszer szándékosan elszigetelte őket a tudományos élettől és a modernizációhoz szükséges új információktól, valamint az ahhoz szükséges gyakorlat megszerzését is lehetetlenné tette. Külföldi, főleg nyugati tanulmányutakhoz vagy szakirányú képzéshez szükséges engedély megszerzése hívő ember számára elképzelhetetlen, vagy legalábbis összehasonlíthatatlanul nehezebb volt, mint a kommunista párt lekötelezettjeinek. Számos esetben egyetlen megoldásnak a végleges kivándorlás tűnt. Mindez a magyarországi keresztény intelligencia sorvadásához vezetett.

A Collegium a nyolcvanas évek közepétől kezdve, a változó politikai helyzetben, a magyar egyházi iskolák jónéhány volt diákjának nyújtott lehetőséget hosszabb-rövidebb leuveni továbbképzésre. A rendszerváltás és Magyarország uniós csatlakozása után az üldöztetés véget ért, így a Collegium adaptálódott az új realitáshoz: bár továbbra is kiemelt célja a a magyarországi keresztény értelmiség támogatása, a tagság elérhető valamely nációbéli számára, aki egyetért a Muzslay Atya által alapított ház értékrendjével. 

Ezért a Collegium otthont kíván nyújtani a tanulmányi idejük alatt itt megszálló magyar fiataloknak, s ezáltal a Magyarországhoz való kötődést, a kulturális hovatartozást és identitástudatot szeretné erősíteni, valamint hitük szabad, anyanyelven történő közösségi megéléséhez nyújt segítséget.  A Collegium tágabb értelemben megtartó közege kíván lenni a Leuvenben tanuló valamennyi magyar származású diáknak és kutatónak is keresztény szellemben, de megkülönböztetés nélkül. Éppen ezért a városban tartózkodó minden magyart szeretettel hívja és várja nyitott közösségi eseményeire. Komolyan hisszük, hogy így Krisztus igazságát és szeretetét tudjuk jelenvalóvá tenni a társadalomban, mert az Igazság közös és kritikus kutatásában a fölfogásbeli különbségek a nyitott és őszinte párbeszéd légkörében csak gazdagítanak és összetartanak.

Mindebben fontos szerepet töltenek be a Collegiumban előadássorozatai, a közösségi rendezvények, ünnepek, a Collegium könyvtára, s a kéthetente tartott magyar nyelvű szentmise, melyek a Collegiumban lakók közösségének fontos összetartó ereje. Mindez 2+1 pillérre épül:

  • Flamand, illetve belga kultúra megismerése
  • Európaiság és az európai nemzetek sokszínűsége
  • Lelkiség

Ezen irányok jegyében a Collegiumban tartott előadássorozatban rendszeresen helyet kapnak belga professzorok, művészek, akik az ország egy-egy sajátos vonásáról tartanak elõadást. Az európaiság feltérképezése nem egyszerű feladat, de valljuk, hogy az Európát átszövő bilaterális és uniós kapcsolatok, az euroatlanti szövetség interaktív, intézménylátogatásokkal bővített megismertetésével megfelelő alapot adhatunk ehhez, amelyben professzorok, diplomaták és közéleti személyiségek vannak a tagság segítségére. A Muzslay Atya által képviselt szellemiségen alapuló célunk a "művelt európai" fogalmának tartalommal való megtöltése. 

Bár a keresztény értekek tisztelet minden tagtól elvárt, a harmadik pillér, a spiritualitás minden egyén saját meggyőződése alapján valósul meg, mértékét és módját tekintve egyaránt. A Collegium kápolnája mindig nyitva áll, amely közös examennek, magyar nyelvű misének is helyszínéül szolgál. Mindemellett a Collegium feladatának tartja azt is, hogy az itt tartózkodók minél jobban megismerjék azt a szellemi-lelki környezetet, amelynek vendégszeretetét élvezik. Ezért a Collegium igyekszik elősegíteni, hogy lakói megismerhessék a belga egyházat és társadalmat, s abban tevékenyen részt vegyenek leuveni tanulmányaik idején. Mind a KUL nemzetközi légköre, mind pedig a belga társadalom multikulturális jellege ösztönző és tanulságos lehet a negyven évig elszigeteltségbe kényszerült magyarság számára. Továbbá a Collegium arra bízatja lakóit, hogy ismerkedjenek meg a KUL-en működő egyetemi lelkészség holland (Universitaire Parochie) és angol nyelvű közösségeinek (University Parish) gazdag programjával, és kapcsolódjanak be azok tevékenységébe.